چشم‌ت را ببند
و گرنه سیخ می‌کنند توی‌ش
یا سرب داغ
یا انگشت

گوش‌ت را بگیر
و گرنه سربِ داغ می‌ریزند‌ توی‌ش
یا سیخ
یا چک
یا لگد

گاردت را ببند
و گرنه با مشت می‌زنند تویِ صورتت