به سلامتيِ کلنگ ، كه هر چقدر بره تو خاك ،بازم براق‌تر ميشه!