اشتباه از من بود که فکر می کردم گذشت همه چیز را درست می کند یه وقتایی هم نباید بگذری