یه چیزهای توی زندگی آدم هست که هیچوقت عادی نمی شود البته آدم فکر می کنه عادی میشه ولی نمیشه یکی اش همین نبودن تو..