کاش می دانستم چیست، آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است….