هی گفتم با اين دختر شهرستانيه فاب نشو فکر کردی حسودی ميکنم..
خره واسه اين دو ماه دوريش بود..حالا بکش!