این، تمام ِ آن چیزی است که من از تو دارم .. یک مشت عکس ِ بایگانی شده، که گاهی، هر از گاهی، دلم هوایشان را می کند، هر چند دیگر، بیگانه شده ام، از تو، و تمام ِ روزهای با تو، ولی چه کنم، که خاطرات، حذف نشدنی است، از لحظه لحظه های زندگیم ..