میخوای بخوابی؟ تو بیداری کابوس ببین .. بیا با هم به این دنیا فحش ناموس بدیم