همیشه وقتی میگیم تموم شده که خودمونم میدونیم تموم نشده...