چقدر باید بگذرد تا آدمی بوی تنِ کسی را که دوست داشته از یاد ببرد؟
وچه قدر باید بگذرد تا بتوان دیگر او را دوست نداشت؟!