کدوم بی پدر مادری گل شب بو رو از شاخه چيده؟
اصلا از اين به بعد لعنت بر پدر و مادر کسی که گل شب بو رو از شاخه بچينه..