به سلامتی سیگار که رفیق نیمه راه نبود و تا آخرش با ما سوخت و ساخت