در آغوشت بودن را برای نفسهایم کم دارم، گرمای پشت پلک های تو را برای زندگی لازم دارم