اگر میشد از توی رویاهام بیایی بیرون و جلوی من بایستی زندگی رنگ دگری داشت.