وکی وه بی بی ماها .. با یه قر و چند تا آها کاری کردیم .. که بیاد فارسی حرف بزنه اوباما