اگر کسی را نیافته ای که با رفتنش نابود شوی، تمام زندگیت را باخته ای.