مي گويند خياباني هست
همين حوالي
که جاذبه ي زمين
در آن جا کمتر است
خستگي هايت را
که در آن
قدم بزني
بزني بيشتر
مي شوي
سبک
سبک تر
و من در جستجوي اين خيابان
به خطوط کف دستان تو
رسيدم .