بمن نخند یه روز دلت، دل به کسی می بنده اون روز می بینی عاشقی گریه داره نه خنده