تمام آدم‌هایی که در زندگی برایشان احترام، الفت، ترس، و نفرت قايل بودید را در نظر بگیرید؛ از جادوی حضورشان چقدر می‌ماند اگر برهنه باشند