اه! دنیا بوی عن میده! کدومتون ریدین توش راستشو بگین .. اگه اعتراف نکنین همه رو تنبیه میکنم