یکی هم میبود دستا و پامو میبست به تخت بعد از مچ تا آرنج رو اپیلیدی میکرد .. 
دردشو دوس دارم  لامصب