ادما به خاطر غرورشون دور میشن از چیزایی که باهاشون خوشن ..
خودت باش ای کسی که هر روز با موبایلت میایی اینجا