خدا بیدار شو. یه آشغال با تو حرف داره . نکنه تو هم به فکر اینی که چی صرف داره؟!؟