من به همین راحتی این تصمیم رو نگرفتم که دیگه جوابش رو ندم رسمن بیچاره شدم تا تونستم خودم و احساساتم رو متقاعد کنم خب.