هی کــِــــــــــشـِـــش میدیم..... همین نشون میده برامون تموم نشده