اينجا ستاره ها همه خاموشند
اينجا فرشته ها همه گريانند
....