موشكوله انگاري همين الان باز متولد شد

كادوي تولدت بهتر از چيزي بود كه موشكوله ميخواست
موشكوله انگاري همين الان باز متولد شد
باور كن
پ.ن موشكوله وقتي نيستي حتي حال باز كردن موشكولشم نداره