میتونم بگم همه اش یه لحظه بود همه اش یه لحظه بود که شیفته ات شدم همان یه لحظه همواره آوار می شود برسرم.