یه تجربه چند ماهه دارم که ثابت می کنه هر چی گدایی میکنی احساس گدایی نکن ...