میگه عشق اولت مهمه بقیه زود تموم میشه .. خب این که بگا رفت .. بعدی بیاد جلو که اونم زودی تموم شه