بعد از این همه سال بودن با تو
می گویی دلت می خواهد دوست باقی بمانیم.
چگونه دوست باقی بمانیم وقتی که هر بار نگاهت می کنم،
چنگ بر خیالم می کشی که کدام غریبه ای بر آن لبانی که از من دریغ کردی بوسه زده است
یا که دستهای کدامین نامحرمی بر سینه هایی که از من پنهانش کردی لغزیده است...