فعلا باران مشغول نواختن است ، خوش ندارم نغمه اي ديگر را
نتهايش آرام و قرار ندارند
نظمي انكار ناپذير مي زايدشان
نابودشان مي كند....
بي آنكه به آنها مجال دهد به خود آيند...
براي خود وجود داشته باشند
و زندگي نيز هم به ما
...