این که با نوک انگشتت مانیتور رو لمس کنی به هوای کسی که خیلی دوره ... یعنی که خیلی دل تنگی