من داشتم زندگی می کردم، می گشتم، معنی فقدان، فراموشی، حسرت، تن بی قرار، بی تابی های وقت و بی وقت را فراموش کرده بودم تا تو آمدی