بعد وقتی میشینم فکر می‌کنم می‌بینم ما با هم هیچی داریم. یه هیچی بزرگ......