اینجا هنوز خیلی علنی نشده برای همین شاید تک تک خواننده هاشو بتونم بشناسم !
و از دیشب اینجا یه خواننده جدید داره
حامد جون ممنون که میایی و میخونی
دوستت دارم