و ما تکرار می شویم همراه ِ حادثه ها و زندگی راه خودش را می رود ...... کج