دلم حتی برای اون شبی که سمت راستی ویلون می زد و سمت چپی ساکسیفون و من و تو اون وسط میخواستیم آهنگ لاو استوری خودمونو بزنیم ولی نمی شد ،تنگ شده