بعضی صفات همیشه بد می مانند و گذشت زمان هم هیچ تاثیری در خوبتر جلوه دادنشان نمی تواند بکند.
بعضی کارها همیشه زشت می مانند درست مثل همان بعضی صفات.
بعضی چهره ها هم تا همیشه در نظرمان به بدی یا خوبی یادآور می شوند.
کاری هم نمی شود کرد.
ذهن خلاق است و از آدمها شکل می سازد.