غبار کینه رو شستم٬همه حرفاتو بخشیدم
کسی تو آیینه پیدا شد٬که قبل از این نمی دیدم