امسال برای من سالی بود پر از بدبختی و غم و غصه و تنهایی و درد و بیمارستان !
کریسمس در بیمارستان هم عالمی داره