گاهی وقتا دلم میخواد جای تو باشم چرا ؟
-چون آدمایی مث تو خوب یاد گرفتن که به کسی اعتماد نکنن