از من متنفر باش چون به واقع شما را به بازی گرفته ام.
مگر زندگی چیزی بیشتر از بازی های مسخره ایست که هرگز تمام نمی شوند؟!
من از همان آغاز بازنده ی مطلق این بازی بودم! از من متنفر باش ! اما بدان که من را هم تو به همان اندازه به بازی گرفته ای.
دروغ، دروغ، دروغ هایی که می شنوم و می گویم .
دروغ، دروغ، دروغ هایی که هیچ وقت یاد نمی گیرم چگونه باید گفته شوند!
دروغ ؛ دروغ ، دروغ و مگر غیر اینه که ما تو دنیای دروغ زندگی می کنیم ؟