و حتا دلم برای اینکه به بهونه نداشتن پتوی زیاد رفتم بغل مامانم هم تنگ شده