راحتی ِ زیادی ، اعتماد ِ زیادی ، صمیمیت ِ زیادی ،خوبی ِ زیادی.. و امروز نوبت من بود. "من" ، من ِ زیادی..