آدم وقتی تا حالا هیچی کم نذاشته باشه کم که ببینه غصه می خوره٬داغان می شه٬اعصاب معصابش به معنی واقعی کلمه “جِر” می خوره٬خودش می مونه و یه علامت تعجب گنده سیاه بالا سرش که معنی “عجب!!” می ده.