لعنت به این دنیا
لعنت به من که دلمو به هر چی خوش کردم از دست دادمش