من خرافاتی نیستم
اما باور کنید به عشقبازی های غيرمنتظره ی اعتقاد دارم که راز و رمزی درش هست
آرامشی می دهد به انسان بس شگرف
مثلا وسط سریال آشپزباشی !