بغض می کنم به پاس همه ی آن حرفهایی که باید می زدم و نزدم و همه ی آن حرفهایی که نباید می زدم و زدم