هميشه همينطور بوده
اول عادت ميكنيم
بعد عادت ما را ميكند!